انگلیس و فرانسه به ارمنستان سلاح فروخته اند

حکمت حاجی افبه گفته حکمت حاجی اف سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ارمنستان تعداد زیادی سلاح سبک وارد کرده است که ساخت کشورهای انگلیس و فرانسه می باشند. این در حالی است که به موجب تصميم سازمان امنيت و همکاری اروپا فروش سلاح به ارمنستان و جمهوری آذربایجان ممنوع می باشد.
به گزارش آپا حکت حاجی اف می گوید استفاده فراوان از سلاح های تولید فرانسه و انگلیس، نشان می دهد که ارمنستان شمار زیادی از این سلاح ها را وارد کرده است. حاجی اف به این نکته نیز اشاره می کند که کشورش در ماه آوریل سال 2015 به این موضوع اعتراض کرده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
احتمال داده می شود که ارمنستان از طریق واسطه ها این سلاحها را خریداری و وارد کرده باشد.

نظرات