چهار فروند ناو ناتو در رزمایش نظامی مشترک با گارد ساحلی گرجستان

ناتو ناو باتومیچهار کشتی نظامی ناتو روز 12 فوریه جاری در بندر باتومی پهلو گرفتند تا در تمرین نظامی مشترک با نیروهای گارد ساحلی گرجستان شرکت نمایند. این ناوهای جنگی به همراه گارد ساحلی گرجستان تمرین هایی در زمینه تجسس و نجات و مهارت های تاکتیکی انجام خواهند داد. هدف اصلی آموزش نیروهای گارد ساحلی گرجستان اعلام شده است.
این چهار ناو جنگی شامل یک ناو آموزشی و یک ناو ضد مین کشور ترکیه و همچنین دو ناو ضد مین اسپانیا و رومانی هستند. قرار است یک ناو ایتالیا نیز به این جمع بپیوندد و دریابان گیوگیو لازیو رئیس ستاد مشترک نیروهای دریایی ناتو نیز روز 13 فوریه وارد باتومی خواهد شد.

نظرات