فرانترا اظهارات کالادزه در مورد ذخایر گاز را نادرست اعلام کرد

فرانتراشرکت فرانترا اظهارات کاخا کالادزه در مورد مقایسه ذخایر کشف شده گازی در گرجستان با ترکمنستان را نادرست اعلام کرد. کالادزه گفته بود اگر ارقام اعلام شده از سوی شرکت فرانترا صحیح باشد، ذخایر گازی گرجستان از ترکمنستان بیشتر است.
به گزارش روستاوی2 شرکت فرانترا در نامه ای اعلام کرده است که ذخایر گازی ترکمنستان 17.5 تریلیون مترمکعب است.

نظرات