تظاهرات در حمایت از منگول ها

توپادزهسندرم داون نام یک بیماری وراثتی است که دارنده آن کم هوش تر از افراد عادی است. به این بیماران در زبان عامیانه فارسی منگول و در زبان گرجی داونی dauni می گویند. امسال پس از سخنرانی سالیانه رئیس جمهور گرجستان در پارلمان کشور، یکی از نمایندگان بنام گوگی توپادزه در پاسخ به او گفت: تو رئیس جمهور و شخص اول مملکتی اما طوری با مردم حرف میزنی که گویا آنها را داونی فرض کرده ای.
اظهارات گوگی توپادزه با واکنش وزیر دادگستری گرجستان و نیز برخی از سازمانهای غیردولتی در این کشور مواجه شد.
تآ تسولوکیانی وزیر دادگستری از بیماران داونی و خانواده آنها عذرخواهی کرد. روز 4 فوریه نیز گروهی با جمعیت حدود 30 نفر در مقابل ساختمان پارلمان قدیم در تفلیس تجمع کردند و اظهارات توپادزه را توهین به بیماران نامیدند.
توپادزه بدنبال این واکنش ها گفت که قصد توهین به هیچ قشری از جامعه را نداشته است و عذرخواهی می کند.
این نخستین بار نیست که اظهارات توپادزه جنجال می آفریند، او چند ماه پیش نیز در پارلمان گفته بود که استالین مایه افتخار مردم گرجستان است.

[embed]https://youtu.be/pxSW-2MDbE8[/embed]

نظرات