مذاکره برای فروش کشور ایران به روسیه

پوتین هفت تیرکشقفقازستان - گفتگوهای محرمانه ای جهت فروش کشور ایران بین مقامات ایران و روسیه صورت گرفته است. روسها پیشنهاد داده اند که کل اقتصاد کشور ایران در قبال یک اعتبار 600 میلیارد دلاری به آنها واگذار شود.
در صورت توافق، سپاه پاسداران موظف خواهد شد که با پرونده سازی افراد دارای فکر را زندانی یا مجبور به ترک کشور کند. گسترش حوزه فعالیت بسیج تا محلهای مسکونی و شرکتهای خصوصی نیز بخشی از توافقنامه احتمالی خواهد بود.

سردار نقدی

نظرات