فارسی زبان مادری اکثر ایرانیان نیست

قفقازستان - به گفته محمد امینی پژوهشگر تاریخ، ما شاید حدود 700 گویش در ایران داریم و مردم کشور ما با حدود 200 زبان سخن می گویند تنها در مناطق پیرامون سمنان 3 یا 4 زبان با ساختار متفاوت از فارسی وجود دارد و بعنوان مثال زبان سنگسری ریشه در زبان پهلوی دارد. زبان مشترک فارسی بدون اجبار بزبان ادبی و دیوانی ایرانیان تبدیل شده است. زبان مادری اکثر مردم ایران فارسی نیست. فارسی زبان مادری بزرگترین سرایندگان ایران همچون سعدی و حافظ نیز نبوده است.

این از زیباییها و بیانگر غنای جامعه ایرانی است که مردمانی بطور طبیعی و داوطبانه زبانی مشترک را برگزیدند و بدون تردید همه اقوام ایرانی در خلق شاهکارهای ادب فارسی نقش داشته اند.

نظرات