اپرای تفلیس بنگاه اقتصادی می شود

بموجب توافقنامه ای که بتازگی امضا شده است شرکت باله تئاتر تفلیس و تی بی سی بانک بطور مشترک اداره خانه اپرای تفلیس را برعهده خواهند داشت.
مشارکت بانک تی بی سی در سالن اپرا به این معنا خواهد بود که از این پس فعالیتهای این خانه از یک مرکز فرهنگی صرف خارج می شود و باید توجیه اقتصادی نیز داشته باشد. ماموکا خازارادزه از بنیانگذاران بانک تی بی سی می گوید این توافقنامه موجب ارتقای سطح باله در گرجستان خواهد شد.
قرار است امروز 12 فوریه مراسم جشنی بمناسبت امضای این توافقنامه برگزار شود.
پس از چند سال تعطیلی سالن اپرای تفلیس ماه ژانویه امسال بازگشایی شد.

اپرا بنگاه

نظرات