کنسرت گروه سنتی ترنگ در تفلیس، کوتائیسی و باتومی

ترنگگروه موسیقی سنتی ترنگ از 21 تا 25 مارس جاری، هفته اول فروردین 1395  در گرجستان کنسرت اجرا می کند. سه برنامه برای تفلیس، یک برنامه در کوتائیسی و یک برنامه برای باتومی اعلام شده است. جزئیات برنامه ها از این قرار است:
دوم فروردین 95 - کاخ ملی جوانان، تفلیس - ساعت 17
سوم فروردین 95 - مدرسه شماره یک، تفلیس - ساعت 15
چهارم فروردین 95 - موزه هنرهای محلی و کاربردی گرجستان، تفلیس - ساعت 19
پنجم فروردین 95 - دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی، کوتائیسی - ساعت 15
ششم فروردین 95 - سالن كنسرت آموزشگاه موسيقی زاكارياپالياشويلی، باتومی - ساعت 17

نظرات