افزایش چشمگیر سفر به ارمنستان و نخجوان

مسافران نوروزی

تردد مسافران در 3 روز پایانی سال 94 خورشیدی در مقایسه با 3 روز پایانی سال 93، در مرز نوردوز ۴۳ درصد و مرز جلفا بیش از 85 درصد افزایش داشت.

این خبر را تسنیم به نقل از زاهد محمودی فرمانداز جلفا اعلام کرده است.
نوردوز پایانه مرزی ایران به ارمنستان و جلفا پایانه مرزی ایران به نخجوان می باشد.

نظرات