روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت

حشمت طبرزدیدوازدهم مارس روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت نام گرفته است. ایران در زمره کشورهای دارای محدودترین اینترنتها در جهان و علی خامنه ای یکی از بزرگترین دشمنان آزادی بیان است. امسال در روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، حشمت طبرزدی روزنامه نگار باسابقه ایرانی به دادستانی ویژه مقدس زندان اوین احضار شد.
حشمت طبرزدی سخنگوی تشکل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران پس از انتشار خبر دستگیری در شبکه های مجازی اعلام کرد: آزاد باشم یا نباشم از حق انسانی خود استفاده می کنم. آری من حرف می زنم. من علیه ستم،استبداد،تبعیض،رانت خواری،تجاوز به حقوق دیگران،سخن خواهم گفت. من از ازادی بیان،مذهب،حزب،میتینگ و انتخابات ازاد دفاع خواهم کرد.از حقوق زندانیان سیاسی وعقیدتی و جنبش های اجتماعی حمایت می کنم. اری منم طبرزدی که مفتخرم صدای همه ی ایرانیان ستمکشیده هستم.ما را از زندان و شکنجه و کشتن نترسانید. من سالیانی است،دست از همه چیز شسته ام اما خواب خوش شما را نیز اشفته کرده ام.

نظرات