توافقنامه گرجستان و گازپروم بزودی به امضاء خواهد رسید

کاخا کالادزه وزیر انرژی گرجستان می گوید، مذاکره با گازپروم به مرحله نهایی رسیده است و در آینده بسیار نزدیک توافقنامه ای بین دوطرف به امضاء خواهد رسید.

به گفته وزیر اقتصاد دو طرف موافقت کرده اند که معادل 10 درصد از گاز صادراتی روسیه به ارمنستان به عنوان حق ترانزیت وارد بازار گرجستان شود.
کمپین نه به گازپروم مخالف هرگونه معامله با این شرکت می باشد. در روزهای اخیر این گروه یک اعتراض گسترده خیابانی برگزار کرد.

نظرات