رئیس فدراسیون شطرنج ارمنستان


سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان، رئیس فدراسیون شطرنج این کشور نیز میباشد.

نظرات