نظام مالیاتی گرجستان تا پایان سال جاری تغییر نخواهد کرد

bloomberg

دولت گرجستان اعلام کرده است که نظام مالیاتی کشور تا پایان سال 2016 تغییر نخواهد کرد.

نودار خادوری وزیر دارایی گرجستان اعلام کرد به تعویق انداختن تغییر نظام مالیاتی به این خاطر است که شرکتها فرصت کافی داشته باشند تا خطرات بلقوه را به حداقل برسانند.
گرجستان در صدد است نظام مالیاتی کشور را به مدل استونی تغییر دهد.

نظرات