در سالهای 2017- 2016 هشتاد هتل در گرجستان ساخته می شود

دولت گرجستان می گوید در سالهای 2016 و 2017 هشتاد هتل در کشور ساخته خواهد شد.

خبر ساخت هتل را وبسایت دولت گرجستان منتشر کرده است. همین منبع گزارش داده است که در سالهای 2013 تا 2015 بیش از 120 هتل در کشور ساخته شد.

نظرات