ورود 58 سپاهی امریکا به تفلیس

سپاه صلح امریکاوبسایت سفارت امریکا در گرجستان از ورود 58 داوطلب سپاه صلح به تفلیس خبر داده است. ماموریت اصلی این افراد آموزش زبان انگلیسی به روستائیان و ساکنان مناطق دورافتاده اعلام شده است.
این نیروها ابتدا زبان گرجی را یاد می گیرند. در مدت یادگیری زبان گرجی نزد خانواده های گرجستانی زندگی می کنند تا با فرهنگ مردم این کشور نیز آشنا شوند. سپس به روستاها و مناطق می روند تا زبان و فرهنگ امریکایی را آموزش و ترویج بدهند.

سپاهیان صلح فرودگاه

نظرات