استفاده از تجهیزات روسی برای نابودی زندانیان سیاسی در ایران

قفقازستان - امید کوکبی نابغه و دانشمند جوانی است که توسط جمهوری اسلامی زندانی و به بیماری سرطان مبتلا شده است. این خبر برای هر وجدان آزادی دردآور و آزاردهنده است. آیا نهادهایی در جمهوری اسلامی با استفاده از تجهیزات خریداری شده از روسیه، زندانیان فکری و سیاسی را بیمار یا نابود می نمایند؟
موضوع بیماری یا مرگ زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران بحث تازه ای نیست.  بسیای از رسانه ها گزارشهایی در مورد زندانیان بیمار در ایران منتشر کرده اند. بسیاری از زندانیان در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند. شرایط سخت بازجویی در بازداشتگاهها و شکنجه گاهها و نیز وضعیت بد بهداشت در بندها عامل بیماری یا مرگ زندانیان اعلام شده است اما گویا موضوع فراتر از اینها است و جمهوری اسلامی بطور برنامه ریزی شده برخی از زندانیان را نابود می کند.
یکی از ناظران قفقازستان از معامله وسایل نابودکننده زندانی بین یک نهاد جمهوری اسلامی با شرکتهای روسی گزارش داده است. بر پایه این گزارش چند مورد معامله بین دلالان این نهاد امنیتی با روسها در کشور ارمنستان انجام شده است. این دستگاهها امواجی را ایجاد و منتشر می کنند که سیستم ایمنی بدن انسان را مختل می کند و در درازمدت می تواند باعث بروز سرطان بشود.

نظرات