آتنا فرقدانی پس از تحمل 18 ماه حبس آزاد شد

Atena-Faraghdani-azadiآتنا فرقدانی فعال مدنی پس از تحمل 18 ماه حبس آزاد شد. او از سوی دادگاه به تحمل 12 سال زندان محکوم بود که گفته می شود به علت اعتراض این حکم تقلیل یافت.
آتتا فعالیتهای مدنی شایسته ای داشت و از جمله کاریکاتوری کشید که در آن از مجلس اسلامی و نحوه انتخاب در ایران انتقاد کرد.

آتنا مجلس پارلمان

نظرات