گرجستان به برنامه افق 2020 پیوست

هوریزیون 2020توافقنامه پیوستن گرجستان به برنامه افق 2020 روز 29 آوریل سال جاری توسط کارلوس موداس بنمایندگی از کمیسیون اروپا و تامار سانیکیدزه وزیر آموزش و علوم گرجستان به امضاء رسید.
با امضاء این توافقنامه از این پس پژوهشگران و نوآوران گرجستان می توانند در بنامه افق 2020 مشارکت داشته باشند.
به گزارش سایت زیست بوم ، برنامه "افق 2020 " شورای اتحاديه اروپا در پايان سال 2013 برای سال های 2020-2014 به تصويب رسيد. بودجه 77 ميليارد يورويی برای افق 2020 به منظور تحقق اهداف رشد وكسب وكار وتقويت علم وفناوری پيش بينی شده است.

نظرات