کاهش جمعیت ارامنه در منطقه

قطارنتایج حاصل از آخرین سرشماری انجام شده در کشور گرجستان نشان میدهد که در طول 12 سال بمیزان 32 درصد از جمعیت ارامنه کشور کاسته گردیده است. آمارها حاکی از آن است که درایران نیز از جمعیت ارامنه کاسته شده است این در حالی است که کشور ارمنستان بشدت با معضل مهاجرت منفی مواجه است و بسیاری از شهرهای پرونق تاریخی در این کشور اکنون بی رمق یا متروکه بنظر می آیند.
جمعیت گرجستان در آخرین سرشماری نسبت سرشماری قبل از آن 15 درصد کاهش است اما نرخ کاهش جمعیت ارامنه این کشور 32 درصد تعیین شده است که بسیار بالاتر از رقم کاهش کل جمعیت است. در دوره زمانی بین دو سرشماری جمعیت آذری های گرجستان نیز 18 درصد کاهش یافته است. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که ترکیب قومی جمعیت گرجستان در حال تغییر بوده است.
روبرت صافاريان در گفتگو با نشریه اجماع و توسعه در ایران می گوید جامعه ارامنه ايران به شدت تحليل رفته است و از جمعيتي بالغ بر 300 هزار نفر تنها 30 تا 50 هزار نفر مانده اند. برآوردی که آقای صافاریان در مورد جمعیت ارامنه ایران ارائه کرده است از این نظر اهمیت دارد که جمعیت کشور ایران برخلاف کشورهای قفقاز در حال رشد بوده است.
موضوع کاهش جمعیت ارمنستان نیز پدیده جدیدی نیست و این کشور از بدو استقلال تاکنون تحلیل رفته است.

نظرات