رفتگرهای تفلیس به جاروبرقی مجهز میشوند

شرکت دولتی تبیلسرویس تعدادی جاروبرقی خریداری کرده است که از این پس برای نظافت خیابانها و پارکهای تفلیس مورد استفاده قرار می گیرند.
در حال حاضر تعداد این جاروبرقی ها تنها عدد اعلام شده است و قرار است بیشتر در مناسبتها و جشنهای عمومی مورد استفاده قرار بگیرند.

نظرات