کتک کاری بین نمایندگان حزب حرکت ملی و رویای گرجستان

امروز در گرجستان انتخابات میان دوره ای انجمن های محلی საკრებულო برگزار می شود. در حوزه انتخاباتی زوگدیدی هنگام بازدید نمایندگان حزب حرکت ملی از یک ایستگاه رای گیری زد و خورد شدیدی بین آنها و اعضای حزب رویای گرجستان در می گیرد.
افرادی سرشناس و چند ورزشکار نیز در این درگیری شرکت داشتند.

[embed]https://youtu.be/S9dPCEN_OQM[/embed]

نظرات