چهار کندوی زنبور عسل در هتل هیلتون

عسل هیلتوندر طبقه چهارم هتل هیلتون باتومی چهار کندوی زنبور عسل قرار دارد. بزودی مهمانان این هتل می توانند عسل تازه و طبیعی سفارش دهند.
مسئولان هتل هیلتون در باتومی می گویند که این زنبورها به مهمانان هتل آزاری نمی رسانند.

نظرات