کشف 213 کیلوگرم هروئین در باتومی

هروئین باتومیوزارت کشور گرجستان اعلام کرد که در باتومی از کامیونی 356 بسته مواد مخدر حاوی 213 کیلوگرم هروئین کشف گردید.
کشف مواد مخدر مخفی شده روز 12 جون رخ داد. گزارش شده است که از گرجستان بعنوان ترانزیت برای حمل این مواد استفاده می شد اما مبداء حرکت کامیون و مقصد آن اعلام نشده است.

کامیون قاچاق باتومی

نظرات