آزار مشتریان و کارکنان کافه وگان در تفلیس

کافه کیویشامگاه یکشنبه 15 مرد تنومند وارد یک کافه وگان در تفلیس می شوند، گوشت و سوسیس بسوی مشتریها پرتاب می کنند، داد وفریاد راه می اندازند و چند نفر از مشتریها را کتک می زنند.
مدیر کیوی کافه می گوید چند روز پیش از این واقعه از سوی برخی از اهالی محل به آنها تذکر داده شده بود که این کافه پاتوق همجنسگرایان و گروههای دیگری شده است که همسایه ها از حضور آنها ناراضی هستند. کارکنان کافه می گویند هنوز پلیس هیچیک از مهاجمان را دستگیر نکرده است بلکه از کارکنان کافه و برخی از مشتریان بازجویی نموده است.
این واقعه در رسانه های بین المللی بازتاب وسیعی داشت، واشنگتن پست، بی بی سی، رادیو اروپای آزاد و بسیاری دیگر از رسانه ها این خبر را بازتاب دادند.

نظرات