کارگران گرجستانی ترکیه را ترک می کنند

گرجستانی هایی که سالها در ترکیه شاغل بوده اند، می گویند چنین رکودی را در فصل گردشگری بخاطر نمی آورند.
به گزارش کومرسانت، کارگران گرجستانی در ترکیه می گویند در مقایسه با سال گذشته، کافه ها و بارها خالی هستند و کاهش تعداد گردشگران تاثیر منفی زیادی بر اوضاع مالی کسب و کارها گذاشته است که البته کارگران نیز از این وضعیت متاثر هستند. همین منبع گزارش میدهد که بسیاری از کارگران گرجستانی به بازگشت به کشور خود یا مهاجرت به جایی غیر از ترکیه فکر می کنند.

نظرات