هواپیمایی امارات در لیست ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی جهان

هواپیمایی اماراتشرکت هواپیمایی امارات از زمان تأسیس‌ در 30 سال پیش، هیچ سانحه هوایی منجر به مرگ نداشته است و هیچ‌کدام از هواپیماهایش را نیز از دست نداده است.
به گزارش دیچه وله، تجهیز و گسترش ناوگان هوایی با هواپیماها و فناوری مدرن موجب شده  است تا خطوط هواپیمایی امارات جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه و جهان تثبیت کند.

نظرات