نیمی از مردم گرجستان جهت تامین مواد غذایی با مشکل مواجه هستند

آجارولیبه گزارش آکسفام، 50 درصد از جمعیت گرجستان برای دسترسی به غذا با مشکل مواجه است. 14 درصد از خانواده ها بطور معمول برای خرید مواد غذایی پول قرض می گیرند.
گزارش آکسفام می گوید تنها یکسوم زنان و 34 درصد کودکان در گرجستان گوشت غنی از آهن مصرف می کنند. در میان سالمندان تنها حدود 25 درصد قادر هستند غذاهای حیوانی غنی از ویتامین آ مصرف کنند.
بیش از 50 درصد از مواد غذایی مصرفی در کشورهای گرجستان و ارمنستان وارداتی است، این در حالی است که هر دو کشور از نظر دسترسی به منابع آب و اوضاع اقلیمی شرایط بسیار مساعدی برای کشاورزی و دامپروری دارند.

نظرات