تجمع اعتراضی در مقابل منزل وزیر دادگستری گرجستان

روز جمعه 10 سپتامبر جاری عده ای از ساکنان "ده دیقومی" در مقابل منزل تآ تسولوکیانی وزیر دادگستری گرجستان تجمع کردند. تجمع کنندگان معترض بودند که چرا آسفالت تنها تا مقابل منزل وزیر ریخته شده است و بقیه کوچه خاکی می باشد.
برخی رسانه ها گزارش داده اند که این تجمع از سوی حزب دموکرات آزاد هدایت میشد.
در روزهای اخیر آلکسی پتریاشویلی کاندیدای سرشناش از حزب دموکرات آزاد در یک میتینگ انتخاباتی با حضور اهالی ده دیقومی به مشکلات زیرساختی منطقه و از جمله وضیعت آسفالت خیابانها و کوچه ها اشاره کرد.

نظرات