بی بی سی ایوانشویلی را به نزدیکی با روسیه متهم کرد

بی بی سیریحان دیمیتری گزارشگر بی بی سی از وضعیت گرجستان در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کرده است. در این گزارش بیدزینا ایوانشویلی، میلیاردر نزدیک به روسیه و میخیل ساکاشویلی متحد غرب معرفی می شود.
گزارش مزبور تحت عنوان رقابت تنگاتنگ در انتخابات پارلمانی گرجستان  توسط بخش فارسی بی بی سی منتشر شده است. در این گزارش آمده است: دو حزب رقیب، یکی "جنبش ملی متحد" است که رهبر آن میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری پیشین است و از متحدان غرب که به دلیل پرونده های قضایی، در اوکراین زندگی می کند. دیگری، حزب حاکم "رویای گرجستانی" است که یک میلیاردر نزدیک به روسیه حامی آن است.
قفقازستان انتشار چنین گزارشی از سوی بی بی سی در آستانه انتخابات را جانبدارانه ارزیابی می کند و احتمال میدهد بده بستانهایی بین این شبکه و حزب حکت ملی صورت گرفته باشد.

نظرات