اسکان پناهجویان اخراجی در گرجستان

آوارگان گرجستاندولت اتریش پیشنهاد داده است که پناهجویان اخراجی از اروپا در گرجستان اسکان یابند.
سپاستین کورتس وزیر خارجه اتریش پیشنهاد کرد تا مراکز اسکان پناهندگان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد شود. گرجستان و مصر از کشورهایی هستند که برای اسکان پناهجویان پیشنهاد شده اند. با اجرای این طرح افرادی  که تلاش می‌کنند به صورت غیرمتعارف وارد اتحادیه اروپا شوند در صورت دستگیری به این مراکز منتقل می گردند.

نظرات