اعضای گروه بیرجا مافیا آزاد شدند

دادگاه تفلیس دو عضو دستگیر شده گروه بیرجا مافیا را پس از دریافت وثیقه نقدی آزاد کرد.

میخیل مگالوبلیشویلی با سپردن 50 هزار لاری وثیقه و گیورگی کبوریا با 20 هزار لاری وثیقه آزاد شدند.
مقامات رسمی اتهام این افرد را حمل مواد روانگردان اعلام کرده اند  ولی این اتهام از سوی آنها و بستگانشان تکذیب شده است.

نظرات