آذری ها به دولت گرجستان اعتماد ندارند

آذری های گرجستان به دولت اعتمادی ندارند و از آن فراتر از دولت می ترسند.
خیال عزیزف روزنامه نگار آذربایجانی می نویسد: آذری ها با 233 هزار نفر جمعیت بزرگترین گروه قومی در گرجستان هستند اما صدای آنها شنیده نمی شود زیرا این مردم نه تنها به دولت اعتمادی ندارند بلکه از دولت می هراسند.
عزیزف در مقاله ای که از سوی خانه حقوق بشر منتشر شده است به این واقعیت اشاره می کند که بسیاری از آذریها در مناطق گرجستان زبان گرجی را نمی دانند و این موجب شده است تا آنها نتوانند در فعالیتهای اجتماعی-سیاسی مشارکت کنند و همین موجب ایزوله شدن انها از جامعه گرجستان گردیده است.
یکی از عوامل ترس آذری ها از دولت گرجستان که مورد اشاره عزیزف قرار گرفته است، ربودن افغان مختارلی از تفلیس و تحویل او به مقامات باکو بوده است.
اکثر آذری های گرجستان در مارنئولی، دمانیسی، بولنیسی و گاردابانی زندگی می کنند که در منطقه کومو کارتلی قرار دارند.

نظرات