دانشجویان خارجی در گرجستان


قفقازستان - در سال تحصیلی جاری 161 ایرانی در دانشگاههای گرجستان مشغول تحصیل هستند. این رقم نسبت به سال تحصیلی گذشته رشد چشمگیری را نشان میدهد اما هنوز نسبت به تعداد کل دانشجویان خارجی در گرجستان اندک محسوب میشود.

مرکز آمار گرجستان، ارقام مربوط به دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2018- 2017 را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، تعداد 10061 دانشجوی خارجی در دانشگاههای گرجستان مشغول تحصیل هستند که بخش عمده ای از آنها یعنی حدود 4 هزار دانشجو تبعه کشور هندوستان هستند. از ایران 112 نفر در دانشگاههای خصوصی گرجستان و 49 نفر در دانشگاههای دولتی این کشور مشغول تحصیل می باشند.
بر اساس گزارش مرکز آمار گرجستان، تعداد دانشچویان ایرانی در سال تحصیلی قبل (2017-2016) در دانشگاههای خصوصی 27 نفر و در دانشگاههای دولتی 35 نفر بود بنابراین تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاههای خصوصی گرجستان در سال تحصیلی جاری رشد چشمگیری داشته است.

نظرات