گرجی زبان مادری ملت گرجستان

قفقازستان - رئیس جمهور گرجستان می گوید زبان گرجی باید زبان مادری اقلیتهای کشور هم بشود. در حال حاضر در برخی از مناطق گرجستان بسیاری از افراد بالغ هم هستند که بزبان گرجی نمی توانند صحبت کنند.
سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان در کنفرانس زبان رسمی اعلام کرد که حمایت از زبان گرجی بخشی از وظایف اساسی ریاست جمهوری است. او همچین اشاره کرد که  زبان گرجی باید زبان مادری اقلیتها در گرجستان بشود.
در گرجستان دو منطقه جدایی طلب وجود دارد که زبان گرجی در آنها از سوی حاکمان محلی برسمیت شناخته نمی شود.
در استانهای سامتسخه جاواختی و سامگرلو نیز گرجی زبان مادری بسیاری ساکنان نیست.


نظرات